Pts

1 2
吴顺发/Shevon Jemie Lai 21 21
Pranaav J. Chopra/斯基 雷迪 Nelakurihi 16 14

事件

 • 赛局1首先获得5分 - J. Chopra/Nelakurihi
 • 赛局1 在10分后领先 - Pranaav J. Chopra/斯基 雷迪 Nelakurihi
 • 赛局1首先获得10分 - J. Chopra/Nelakurihi
 • 赛局1 在20分后平局
 • 赛局1首先获得15分 - Goh/Lai
 • 赛局1 在30分后领先 - 吴顺发/Shevon Jemie Lai
 • 21-16: 赛局1得分
 • 赛局2首先获得5分 - Goh/Lai
 • 赛局2 在10分后领先 - 吴顺发/Shevon Jemie Lai
 • 赛局2首先获得10分 - Goh/Lai
 • 赛局2 在20分后领先 - 吴顺发/Shevon Jemie Lai
 • 赛局2首先获得15分 - Goh/Lai
 • 赛局2 在30分后领先 - 吴顺发/Shevon Jemie Lai
 • 21-14: 赛局2得分