VP.Prodigy   Cyber Legacy
33 33
Kills
22 22
97975 97975
Net Worth
81537 81537
97 助攻 59

Player statistics

姓名 (VP.Prodigy) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Egor Grigorenko 28 11/2/21 491 12 33129
Dmitry Dorokhin 25 6/2/23 264 1 20215
Vitalie Melnic 24 6/6/19 140 1 14955
Albert Garayev 23 5/6/15 59 4 10368
Rostislav Lozovoi 26 5/6/19 449 9 19308
姓名 (Cyber Legacy) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Nikita Grinkevich 24 10/7/6 282 5 17004
Sergey Horonzhiy 22 4/5/15 64 2 7838
Danil Shehovtsov 25 0/10/12 152 4 11282
Oleg Demidovich 24 3/8/12 228 7 15649
Yaroslav Vasylenko 27 5/3/14 548 6 29764
VP.Prodigy   Cyber Legacy
31 31
Kills
25 25
62012 62012
Net Worth
46466 46466
80 助攻 57

Player statistics

姓名 (VP.Prodigy) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Egor Grigorenko 25 9/2/9 270 35 19276
Dmitry Dorokhin 20 6/7/20 160 2 11125
Vitalie Melnic 20 3/6/20 59 2 7938
Albert Garayev 20 3/5/17 65 2 6634
Rostislav Lozovoi 23 10/5/14 270 6 17039
姓名 (Cyber Legacy) LevelK/D/ALast HitDeniesNet Worth
Nikita Grinkevich 18 9/5/8 137 11 11123
Sergey Horonzhiy 14 1/8/10 30 2 3191
Danil Shehovtsov 16 6/6/11 55 2 6439
Oleg Demidovich 18 3/8/17 113 2 8531
Yaroslav Vasylenko 20 6/5/11 318 16 17182

事件

  • 地图1获胜者 - VP.Prodigy

Extra

  • Best of Sets: 3