得分

1 2 3 4 5
Viktoriya Guseva 8 11 8 11 3
Olga Stefanuk 11 8 11 7 11