得分

1 2 3 4 5
Ilya Kutniy 8 11 13 10 9
Vyacheslav Isakov 11 2 11 12 11