SKSO 女子 SKSO 女子   阿吉代尔UFA 女子 阿吉代尔UFA 女子
0 得分 6
0 射门 0
2 判罚 2
0 以多打少进球 100
0 / 2 - 2 / 2

得分

1 2 3 F
0 0 0 0
4 0 2 6

事件

 • TIMELINE PERIOD
 • TIMELINE PERIOD
 • TIMELINE PERIOD
 • TIMELINE PERIOD
 • TIMELINE PERIOD
 • TIMELINE PERIOD
 • TIMELINE PERIOD
 • TIMELINE PERIOD
 • TIMELINE PERIOD
 • TIMELINE PERIOD
 • TIMELINE PERIOD
 • TIMELINE PERIOD
 • TIMELINE PERIOD
 • TIMELINE PERIOD
 • TIMELINE PERIOD
 • TIMELINE PERIOD
 • 2,16' GOAL
 • 进球1 - 阿吉代尔UFA 女子 -
 • 2,16' GOAL
 • 进球2 - 阿吉代尔UFA 女子 -
 • 首先获得2 - 阿吉代尔UFA 女子
 • TIMELINE PERIOD
 • 2,18' GOAL
 • 进球3 - 阿吉代尔UFA 女子 -
 • 首先获得3 - 阿吉代尔UFA 女子
 • 2,18' GOAL
 • 进球4 - 阿吉代尔UFA 女子 -
 • 首先获得4 - 阿吉代尔UFA 女子
 • TIMELINE PERIOD
 • TIMELINE PERIOD
 • 第一阶段后得分 - 0-4
 • TIMELINE PERIOD
 • TIMELINE PERIOD
 • TIMELINE PERIOD
 • TIMELINE PERIOD
 • TIMELINE PERIOD
 • TIMELINE PERIOD
 • TIMELINE PERIOD
 • TIMELINE PERIOD
 • TIMELINE PERIOD
 • TIMELINE PERIOD
 • 1,5 ON 4,10:48 - 12:52
 • TIMELINE PERIOD
 • Powerplay Over
 • TIMELINE PERIOD
 • TIMELINE PERIOD
 • TIMELINE PERIOD
 • TIMELINE PERIOD
 • TIMELINE PERIOD
 • TIMELINE PERIOD
 • TIMELINE PERIOD
 • 第二阶段后得分 - 0-4
 • TIMELINE PERIOD
 • TIMELINE PERIOD
 • TIMELINE PERIOD
 • TIMELINE PERIOD
 • TIMELINE PERIOD
 • TIMELINE PERIOD
 • TIMELINE PERIOD
 • TIMELINE PERIOD
 • 2,5 ON 4,08:43 - 10:44
 • TIMELINE PERIOD
 • Powerplay Over
 • TIMELINE PERIOD
 • TIMELINE PERIOD
 • TIMELINE PERIOD
 • 2,15' GOAL
 • 进球5 - 阿吉代尔UFA 女子 -
 • 首先获得5 - 阿吉代尔UFA 女子
 • TIMELINE PERIOD
 • 2,5 ON 4,16:29 - 17:07
 • 2,17' GOAL
 • Powerplay Over
 • 进球6 - 阿吉代尔UFA 女子 -
 • 1,5 ON 4,17:31 - 19:38
 • TIMELINE PERIOD
 • TIMELINE PERIOD
 • Powerplay Over
 • TIMELINE PERIOD
 • 第三阶段后得分 - 0-6